För att göra det enklare för privatpersoner att deklarera sitt sparande i värdepapper, till exempel aktier och fondandelar, har regeringen infört sparformen investeringssparkonto (ISK).

När du sparar i ett ISK konto betalar du inte skatt på vinster, och gör inte avdrag för förluster. Istället betalar du varje år skatt baserat på värdet på tillgångarna i ditt ISK. Detta innebär att du inte behöver ta upp försäljningar och eventuella realiserade vinster och förluster i deklarationen, utan du skattar bara baserat på värdet.

Mer information om hur skatten räknas fram hittar du hos Skatteverket.

Det företag du har ditt ISK hos (till exempel en bank) kommer att rapportera information om värdet på dina ISK-tillgångar direkt till Skatteverket, och göra de nödvändiga uträkningarna, så när du får din deklarationsblankett från Skatteverket är detta redan ifyllt.

iskkonto

Kan jag ha vilka aktier som helst i mitt ISK?

Nej, det finns vissa begränsningar för vilka aktier och andra värdepapper man kan ha i sitt ISK.

För alla finansiella instrument (inklusive aktier, obligationer, aktieindexobligationer och warranter) krävs att de är upptagna till handel på en reglerad marknad (börs) inom EU/EES eller på en motsvarande marknad utanför EES, eller på en handelsplattform.

Får jag spara pengar i mitt ISK?

Ja, det är tillåtet att ha pengar i sitt ISK. Pengarna omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Om jag för över aktier från min aktiedepå till mitt ISK, utlöser det reavinstbeskattning?

En överföring av aktier från din aktiedepå till ditt ISK räknas som att du säljer aktierna i depån (och därmed realiserar eventuella vinster eller förluster) och därefter köper dem i ditt ISK. Du är alltså skatteskyldig precis som om du hade sålt av aktierna i depån av någon annan anledning. För realiserade vinster gäller 30% skatt precis som vanligt.

Vad kostar det att ha ett ISK?

Det finns många banker, aktiemäklare på nätet, värdepappersbolag och fondbolag som låter dig öppna och ha ett ISK hos dem gratis. Viktigt att veta är dock att de tar ut avgifter för det du gör i ditt ISK, till exempel köper aktier, köper fondandelar, osv. När du jämför olika ställen att ha ditt ISK hos är det alltså viktigt att göra en helhetsbedömning och inte bara titta på själva grundavgiften.

Exempel på viktiga frågor:

  • Om jag köper eller säljer aktier eller andra värdepapper, hur beräknas courtaget?
  • Tas det ut någon avgift när jag köper och/eller säljer fondandelar?

Värt att tänka på är också att fondbolag tar ut en förvaltningsavgift. Innan du köper fondandelar i den en viss fond bör du alltid ta reda på hur stor förvaltningsavgiften som du måste betala till fondbolaget kommer att bli. De flesta fondbolag tar ut en årlig avgift som är en viss procent av det förvaltade kapitalet.

Aktierna sjönk i värde i år – varför måste jag betala skatt ändå?

När du har tillgångar i ett ISK betalar du skatt på värdet på tillgångarna. Du betalar inte skatt baserat på realiserade vinster och du får inte göra avdrag för realiserade förluster. Att värdet på aktierna har sjunkit jämfört med tidigare år gör inte att du slipper ifrån att betala skatt. Så länge tillgångarna i ditt ISK har ett värde är du skyldig att betala skatt baserat på det värdet.